Horizon versijas

565. versija

 • OLE interfeisa atbalsta pārtraukšana. Sākot ar Horizon 565. versiju, vairs netiek uzturēta Horizon OLE saskarne, kas ir viena no tehnoloģiskajām iespējām, kā Horizon integrēt ar citām sistēmām. Ar 2021.gada septembri OLE integrācijas iespējas vairs nebūs pieejamas. Šis nosacījums neattiecas uz eksportu ar Excel.
 • Jauns saraksts – “Metarēķinu imports”  (Dokumenti → Metarēķini → Metarēķinu imports) – saraksts ar pilnīgi visiem e-rēķiniem – arī tādiem, kas ir kļūdaini vai satur nepietiekamus datus metarēķina izveidei. Vairāk šeit: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/E-rekinu-imports-no-565-versijas/ta-p/321400
 • Jauns saraksts – “Uzkrātie rindu dati” (Dokumenti → Metarēķini → Uzkrātie rindu dati) – kurā tiek reģistrēti piegādātāja pakalpojumu dati no importētā e-rēķina un lietotāja izvēlētais pakalpojums vai nomenklatūra metarēķinā.  Papildinājums pakalpojumu un nomenklatūru atpazīšanā un piemeklēšanā. Piemeklējot ierakstus tiek ņemta vērā  piegādātāju sūtītā informācija e-rēķinā un lietotāja pakalpojuma / nomenklatūras izvēle no iepriekšējiem rēķiniem.
 • Nekustamo īpašumu pārvaldības modulī ir mainīta krāsa ierakstiem stadijā Sagatave un brīdinājumu krāsa šādos sarakstos: ● Dokumenti → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Nolasītie rādījumi ● Dokumenti → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Līgumu skaitītāju rādījumi ● Dokumenti → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Kontrolskaitītāju rādījumi ● Dokumenti → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Skaitītāju sākuma rādījumi ● Dokumenti → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Apjoma aprēķins ● Dokumenti → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Mājas apjoma aprēķins ● Dokumenti → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Apjoma aprēķina pārrēķins
 • Personas kartītei ir jauns izskats. Vairāk par kartītes izskatu šeit: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Jauna-personas-kartite-sakot-no-565-versijas/ta-p/317737
 • Jauns vienošanās pamatveids – Vienošanās par atbrīvošanu.
 • “Obligātās veselības pārbaudes”  brīdinājumu funkcionalitāte papildināta ar iespēju brīdinājumu sūtīt arī uz darbinieka darba e-pastu un tiešā vadītāja e-pastu.
 • Elektroniskās darba nespējas lapas – iespēja norādīt sistēmai gadījumus, kad tā pati drīkst ģenerēt prombūtnes dokumentus bez lietotāja iesaistes. Vairāk par funkcionalitāti šeit: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Elektronisko-darba-nespejas-lapu-imports-sakot-no-560-versijas/ta-p/301495
 • Stundu skaits prombūtnes dokumentā: Mainīts mehānisms, kā turpmāk prombūtnes dokumentā tiks aprēķināts stundu skaits.
 • Prombūtnes dokumentā jauna pazīme “Laiks fiksēts
 • Darba nespējas lapas iespējams piesaistīt pie amata datiem.
 • Uzlabojumi virsstundu funkcionalitātē. Vairāk par funkcionalitāti šeit: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Virsstundu-aprekini-sakot-no-565-versijas/ta-p/318062
 • Jauna atskaite Darba laika apstiprinātie plānošanas ieraksti.
 • Grāmatojumu sarakstu apvienošana – “Grāmatojumi” un “Grāmatojumi pa dokumentiem”
 • Jaunas publicētās atskaites: ● Līguma pakalpojuma rindas, ● Komandējumu kopsavilkums, ● Uzkrātās ekspluatācijas summas periodā, ● Ārpusbilances uzkrātās ekspluatācijas summas periodā, ●  Darba laika apstiprinātie plānošanas ieraksti.  

560. versija

 • Horizon saziņa – iespēja sarakstīties ar kolēģiem Horizon vidē – paredz iespēju rakstīt kolēģiem komentārus vai jautājumus par konkrēta Horizon dokumenta vai kartītes saturu.  ( ● Klienta kartīte ● NĪP abonenta kartīte ● Personas kartīte ● Klienta līgums ● Iepirkumu līgums ● Pakalpojumu līgums ● Visu veidu NĪP līgumi. -saraksts laidienos  ir papildināts. https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Iespeja-sarakstities-ar-kolegiem-Horizon-vide/ta-p/305791 )
 • Vairāk nekā 400 sistēmas sarakstiem atjaunoti sākotnējie izskati
 • Sākot ar 560. versiju, no trim WEB lietotāju apstrādes automatizētiem darbiem, pieejams būs tikai viens – “WEB lietotāju sinhronizācija”.
 • Metarēķinu modulī veikti vairāki papildinājumi, lai padarītu lietotājiem ērtāku un vieglāku metarēķinu ievadi un tālāko gala dokumentu apstrādi – izveidota automātiska metarēķina PVN summu un kopsummas aizpilde; metarēķina rindās pievienoti būtiski lauki, kas nepieciešami gala dokumenta grāmatošanai; pievienota iespēja pārnest pielikumu no metarēķina uz gala dokumentu, ja gala dokuments tiek piesaistīts metarēķinam.
 • Firmas.lv integrācijas papildinājumi ar informāciju par sankcijām
 • Pakalpojumu līgumu modulī izveidota jauna aprēķina metode “Mēneša maksa”, lai būtu iespēja ģenerēt abonēšanas rēķinus, kur daudzums ir konstants lielums, savukārt, cena ir atkarīga no perioda, par kuru tiek ģenerēts rēķins. Tāpat lietotāju ērtībām uzlabota pakalpojumu līgumu moduļa funkcionalitāte – vairāki saraksti papildināti ar iespēju apskatīt klienta īpašības; pakalpojumu līgumu sarakstā pievienota iespēja apskatīt informāciju no pēdējā rēķina; pakalpojuma līguma ievadformā pievienota iespēja darboties ar līgumam piesaistītajām līguma mainīgo vērtībām. Visas augstākminētās izmaiņas ir pieejamas arī 555.versijā, sākot ar 555.9. laidienu
 • Algu modulī veikti vairāki būtiski papildinājumi – izveidots darba nespējas lapu imports no EDS; papildināta algu lapiņu izdrukas forma, lai būtu pieejama informācija par normām un to izpildi; uzlabots ieturējumu kontroles mehānisms, lai darbiniekam neieturētu pārāk lielas summas; papildināts virsstundu dokuments ar iespēju norādīt 6 un 12 mēnešu periodus; kā arī pieejami vairāki nelieli uzlabojumi, lai sistēmas lietošana būtu ērtāka.
 • Ieturējumu kontroles uzlabojumi
 • Virsstundu aprēķina periods 6 un 12 mēneši   (iepriekš 1,2,3,4 tikai)
 • Sākot no 560. versijas, brīdinājuma filtrā ir iespējams pievienot atvaļinājuma naudas izmaksas veidu, un tas nodrošinās, ka tiek attēloti brīdinājumi par atbilstošajām prombūtnēm.
 • Atvaļinājumu rezerves fondu korekciju iesaldēšana
 • Uzlabojumi atvaļinājuma rezerves dokumenta aizpildē -kad ir izvēlēta administratīvā struktūrvienība un tiek nospiesta poga “zibens”, dokumentā turpmāk tiktu ielasīti tikai tie darbinieki, kuriem ir atbilstošais fonds, nevis pilnīgi visi izvēlētās struktūrvienības darbinieki.
 • Izmaiņas atskaitē “Darba ņēmēju kustība”  iespēja norādīt pēc kādiem tiek aprēķināts pieņemto, atbrīvoto un kopējais darbinieku skaits
 • Ievadot un saglabājot dokumentu datumā, par kuru nav izveidots jauns grāmatojumu perioda ieraksts, tiks parādīts paziņojums, no kura būs iespējams atvērts grāmatojumu periodu saraksts, kur varēs atvērt periodu.

Vairāk informācijas par šo versiju skatiet šeit.

555. versija

Jauns izskats!

 • Darbvirsma Lai lietotāju darbu Horizon padarītu ērtāku, ātrāku un modernāku, būtiski mainīts aplikācijas vizuālais izskats un navigācijas principi.
 • Pamatdatu kartītēs nomainīta komponente darbībām ar attēliem.- attēlu iespējams pievienot dažādos veidos:
 • Saraksta rindu krāsas – vairs lietotājs nevar  mainīt
 • 2019. gada 22. novembrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”. Saistībā ar šiem grozījumiem sistēmā tika veikti papildinājumi, kas ir pieejami gan jaunajā 555. versijā, gan arī vecākās versijās, sākot ar šiem laidieniem – 540.33, 545.22. un 550.10. Grozījumi 19.1 apakšpunktos nosaka, ka ūdens patēriņa starpību sadala starp tiem dzīvokļu īpašniekiem,
 • Darba laika plānošana. Ja kādam darbiniekam nebija pareizs stundu skaits vai kāda cita kļūda, tad līdz šim nebija iespējams izdzēst šo vienu darbinieku un viņam atsevišķi salabot datus. Sākot no šīs versijas, DLU no fakta dokumentiem var izdzēst darbiniekus..
 • Atvaļinājumu rezerves fondu korekcijas -Agrāk, veidojot korekcijas, lietotājam bija jānorāda, par cik dienām koriģēt periodu. Turpmāk lietotājam būs jānorāda, cik dienām galā ir jābūt par periodu, un koriģējamo dienu skaitu izrēķinās sistēma
 • Izmaiņas avansa norēķinu maksājuma uzdevumu ģenerēšanā
 • Izmaiņas Avansa izdevumu ģenerēšanā
 • Cenu izmaiņu atskaite papildināta ar īpašībām
 • Inventāra īpašības pavadzīmju izdrukās
 • iespēja Inventāram masveidā labot lauku Apraksts

Apkopoti par PEPPOL- sākot ar 540. versiju tiek nodrošināta iespēja saņemt elektronisku rēķinu, savukārt, ar 545. versiju – arī izsūtīt elektronisku rēķinu Peppol formātā.  555. versijā sistēmā iestrādāta iespēja veikt pārbaudi pēc Peppol formāta biznesa noteikumiem.

Vairāk par izmaiņām skatiet šeit.

550. versija

 • Kopējs pievienoto failu saraksts   – pievienotie fiali apskatāmi vienuviet – Sistēma – Administrēt – Pievienoto failu saraksts
 • Papildinājumi PEPPOL formāta elektroniskajiem rēķiniem   – sistēma atpazīst pakalpojumus un nomenklatūras, ja elektroniskajā rēķinā esošais pakalpojuma nosaukums, kods, svītrkods vai kataloga numurs sakritīs ar kādu no šiem laukiem pakalpojuma vai nomenklatūras kartītē .-UNECE mērvienību klasifikators: sistēmā ir izveidots jauns klasifikators “UNECE mērvienības”, UNECE kods jāpiesaista mērvienībai. – iespēja ar vienu darbību uzreiz ģenerēt PDF izdruku kopā ar PEPPOL formāta elektronisko rēķinu un šos abus failus sūtīt uz klienta e-pastu.
 • Iespēja masveidā mainīt Uzņēmējdarbības formas klientu kartītēs
 • Iespēja masveidā mainīt līgumu statusu
 • Iespēja masveidā mainīt algu dokumentu statusu  ( ● Darba laika uzskaite; ● Prombūtne; ● Pastāvīgās piemaksas; ● Vienreizējās samaksas; ● Samaksa/ieturējumi periodā; ● Pastāvīgie ieturējumi; ● Vienreizējie ieturējumi; ● Atvaļinājumu rezerves; ● VSAOI nodokļa starpības dokumenti. )
 • Personas kartītes un personas uzskaites vienības saistītajos datos var apskatīt ( ● Darba laika plānošanas ierakstus; ● Darba laika grafikus; ● Darba laika fakta ierakstus; ● Darba laika uzskaites fakta dokumentus )
 • Veikti papildinājumi sistēmā, lai dienas un stundas darba laika uzskaitē no fakta dokumenta uzrādītos atkarībā no samaksas veida uzstādījumiem
 • No 550. versijas ir atslēgta komandējumu uzskaite Horizon WEB. Turpmāk tā ir pieejama tikai Visma HoP vidē
 • Lai nodrošinātu ieplānotā budžeta summu izlietojumu kontroli projektu griezumā, sākot ar 550. versiju, ir papildināta budžeta kontroles funkcionalitāte.

Vairāk par šo versiju lasiet šeit.

545. versija

 • Sākot ar 545. versiju, lietotāja lomai var norādīt slēgšanas pazīmi, kas nodrošina momentānu lomas slēgšanu: sistēma automātiski aizpilda lomas beigu datumu un vairs neļauj lietotājam turpināt strādāt programmā ar šīs lomas tiesībām.
 • Failu apskate – Turpmāk ar kontroles un vides parametru “Faila satura apskate” var norādīt, kā attēlot jebkura pievienotā faila saturu.  Pat, ja fails ir atvērts Horizon logā, to vienmēr var atvērt ārējā programmā, izmantojot pogu “Atvērt ārējā programmā” un, piemēram, pagriezt attēlu.
 • Sistēmā pievienota iespēja sagatavot un nosūtīt elektroniskos rēķinus PEPPOL formātā.
 • Uzlabojumi personas kartītē Sākot ar 545. versiju, no Personas kartītes saistītajiem datiem nav iespējams atvērt sarakstus par visiem uzņēmuma darbiniekiem.  Pēc noklusējuma uzstādījums visiem lietotājiem ir aktīvs -tiek attēloti ieraksti par pēdējo gadu.
 • Izveidota iespēja caur Personas amata datu Lauku labošanu iezīmētajām rindām iezīmētajiem ierakstiem masveidā nomainīt vērtību laukā “Grupa”
 • Pievienots kalkulators -Personas amata datos iespējams aprēķināt darbinieka bruto un neto likmes.
 • Uzlabojumi Elektroniskajās algas nodokļa grāmatiņās –  iespējams izvēlēties apstrādes sākumu – mēneša sākumu vai gada sākumu.

Vairāk informācijas par versiju skatiet šeit.

525. versija

Galvenās izmaiņas un uzlabojumi 525. versijā sastopami sistēmā (drošākas paroles, anonimizācija, u.c.) un vairākos moduļos (algas un personāls, noliktava).

Vairāk informācijas par izmaiņam un uzlabojumiem atradīsiet šeit.

520. versija

Šīs versijas galvenās izmaiņas ir sekojošanas:

 • Sistēma un infrastruktūra
  • Notikumu reģistrēšana
   Notikumu reģistrēšana darbībām sarakstos
  • Centralizācija
   Procesu veiktspējas uzlabojumi
  • Lietotāju pārvaldība
   Lietotāju lomu periodi
   Jauni autorizācijas veidi
   Plašāki lietotāju auditpieraksti
  • FTG serveris
   Stabilitātes uzlabojumi
 • Norēķini
  • Apgāde un Realizācija
   Piesaistes atcelšana slēgtā periodā
  • Banka
  • Tiešsaistes bankas
   Neparakstītu maksājumu sūtīšana uz Swedbank
   Vienkāršota Log failu iegūšana
  • Apsaimniekošana
 • Algas un personāls
  • Algas
   Prognozētā neapliekamā minimuma imports no EDS
   Konfigurējama darba laika uzskaites dokumentu saskaņošanas plūsma
   Aktivitāte kalendāriem
  • Personāls
   Papildatvaļinājumi par bērniem
   Papildatvaļinājumi pēc novērtējuma un stāža
 • Saimniecība
  • Inventārs
   Pilnveidojumi inventāra iekšējās kustības pieteikumu apstrādē
  • Noliktava
   Risinājums atgriežamās taras uzskaitei
  • Kases sistēmas
   Datu apmaiņa ar hibrīdkases sistēmu TradePro POS (UVS)

Versijas aprakstu variet apskatīt šeit.

Aktuālā laidiena izmaiņas pieejamas šeit.

515. versija

Galvenās izmaiņas veiktas vairākos sistēmas moduļos:

 • sistēma;
 • norēķini;
 • algas un personāls;

Jaunumi pieejami arī sistēmas infrastruktūrā, drošākai saziņai ar e-pasta serveriem.

515. versijā atvaļinājumu uzkrājuma aprēķiniem veikti uzlabojumi saistībā ar papildatvaļinājumiem un ir izveidots jauns atvaļinājuma veids “Cits”. Sīkāku informāciju variet uzzināt šeit.

Versijas apraksts pieejams šeit.

Versijas laidienu labojumu apraksts pieejams šeit.

510. versija

Galvenās izmaiņas 510. versijā:

 • Atbalsts algu nodokļu aprēķina izmaiņām;
 • Atbalsts PVN uzskaites izmaiņām;
 • Papildus iespējas pieslēgumu kontrolē un lietotāju pārvaldībā;
 • Pilnveidojumi pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaitē.

510. versijas apraksts pieejams šeit.

Horizon 510. versijas labojumu apraksts pieejams šeit.

 

505. versija

Versijas galvenās izmaiņas:

 • Versijā ir būtiski mainīta saskaņošanas moduļa darbība, uzlabojot moduļa lietojamību, kā arī papildus ir radīta iespēja pārbaudīt scenārijus, lai savlaicīgi identificētu kļūdas vai problēmas.
 • Sistēmā turpmāk tiks atbalstīts EDOC 2.0 formāts elektroniskai dokumentu parakstīšanai.
 • Modulis publicētās atskaites ir papildināts ar jaunām atskaitēm.
 • Versijā ir pabeigta atvaļinājumu rezerves fondu reorganizācija.
 • Nelielas izmaiņas un uzlabojumi veikti arī  sekojošos moduļos: autotransports, atskaišu redaktors, norēķini un maksājumu automatizācija.

Viss 505. versijas apraksts pieejams šeit.

Horizon 505. versijas labojumu apraksts pieejams šeit.